Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Shiny White Products B.V., gevestigd aan de Treviso 68, 2921 BJ te Krimpen aan den IJssel, is zowel juridisch als economisch eigenaar van Shiny White inclusief het voor Shiny White ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Ondanks de zorg en aandacht die permanent aan de ontwikkeling van Shiny White besteed wordt, is het mogelijk dat op onderdelen de informatie onvolledig en/of onjuist is. In het kader van die ontwikkelingen wordt Shiny White regelmatig aangevuld, gewijzigd en verbeterd zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op Shiny White openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Shiny White. Het is de gebruiker alleen toegestaan Shiny White voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd – met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site –, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiny White.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Shiny White sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van Shiny White of met de tijdelijke onmogelijkheid om Shiny White of onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Shiny White is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Shiny White is verkregen.